Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Máy chuẩn bị nguyên liệu (trộn, xát, ...)