0902 035 990 / 0962 520 624/ 0987 905 948

Máy PCR, Máy đọc Elisa, Hệ thống đọc hình ảnh GelSMART, bể ủ nhiệt