0902 035 990 / 0962 520 624/ 0987 905 948

Nuôi cấy tế bào, đếm khuẩn lạc