Zalo
Skype
Tel: 0243 222 2956 (Mr Long)/ Mobile: 0902 035 990

Máy phân tích chỉ số lưu huỳnh, ẩm, tro, bốc của than, nhiệt chảy mềm